Hauptnavigation
Unternavigation
513. Seite / page: download  pdf
ach Mod'r, ich well en Ding han
Dieses Lied erinnert mich an "spinn, spinn, meine liebe Tochter".

ach Mod'r, ich well en Ding han

"Ach Mod'r, ich well en Ding han!"
"Wat für en Ding, ming Hetzenskind?"
"En Ding, en Ding han!"
"Wells de dann e Pöppchen han?"
"Nä, Moder, nä!
Ehr sitt kein' gode Moder,
Ehr künnt dat Ding nit rode,
Wat dat Kind förn Ding well han,
Ding-der-ling-ding-ding!"

"Ach Mod'r, ich well en Ding han!"
"Wat für en Ding, ming Hetzenskind?"
"En Ding, en Ding han!"
"Wells de dann e Ringelchen han?"
"Nä, Moder, nä!
Ehr sitt kein' gode Moder,
Ehr künnt dat Ding nit rode,
Wat dat Kind förn Ding well han,
Ding-der-ling-ding-ding!"

"Ach Mod'r, ich well en Ding han!"
"Wat für en Ding, ming Hetzenskind?"
"En Ding, en Ding han!"
"Wells de dann e Kleidchen han?"
"Nä, Moder, nä!
Ehr sitt kein' gode Moder,
Ehr künnt dat Ding nit rode,
Wat dat Kind förn Ding well han,
Ding-der-ling-ding-ding!"

"Ach Mod'r, ich well en Ding han!"
"Wat für en Ding, ming Hetzenskind?"
"En Ding, en Ding han!"
"Wells de dann ene Mann han?"
"Jo, Moder, jo!
Ehr sitt en gode Moder,
Ehr künnt dat Ding wohl rode,
Wat dat Kind förn Ding well han,
Ding-der-ling-ding-ding!"
Boden